خدمات دفاتر پيشخوان

ليست خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشخوان

شرح خدمات

ثبت نام كارت هوشمند ملي

ثبت نام كارت هوشمند ملي المثني

اخذ مدارك درخواست تعويض شناسنامه

اخذ مدارك درخواست صدور شناسنامه المثني

اخذ مدارك درخواست تغيير نام

اخذ مدارك درخواست تغيير نام خانوادگي

اخذ مدارك درخواست هيات حل اختلاف

اخذ مدارك درخواست اجراي احكام قطعيت

اخذ مدارك درخواست گواهي تجرد

اخذ مدارك درخواست گواهي فوت

اخذ درخواست ثبت ازدواج و فرزندان در شناسنامه