ادارات

اداره

رئیس

آدرس

آدرس سایت

فکس

تلفن

کد محل

کد پستی

اداره کل

منوچهر تیموری

ایلام میدان دفاع مقدس

www.ilam-sabteahval.ir

32228015

32228014

084

6931155593

ایلام

آيت مهديان

ایلام میدان 22 بهمن

www.ilam.ilam-sabteahval.ir

33339140

33335130

084

6931977571

آبدانان

عزت خشنود

روبروی نیروی هوایی کوچه ثبت احوال

www.abdanan.ilam-sabteahval.ir

36222443

36224002

084

6971671175

دره شهر

شهاب غلامی

خیابان نیروی هوایی پشت فرمانداری

www.dareshahr.ilam-sabteahval.ir

35222444

35222462

084

6961833119

دهلران

حسین میرزائی

خ جمهوری اسلامی میدان بسیج

www.dehloran.ilam-sabteahval.ir

37222467

37225920

084

6981863619

چرداول

حمزه شريفي

خ نهضت سواد آموزی جنب دادگستری

www.chardavol.ilam-sabteahval.ir

34224087

34222350

084

6951953975

مهران

بهروز شفیعی

بلوار امام خمینی روبروی اداره پست

www.mehran.ilam-sabteahval.ir

38222608

38222303

084

6991633147

بدره

احمد حیدری

خیابان شهید رجایی منتهی به بخشداری

www.badreh.ilam-sabteahval.ir

35722408

35723098

084

6967145717

ملکشاهی

آیت ملکی

ارکواز بلوار امام خمینی

www.malekshahi.ilam-sabteahval.ir

38522325

38524006

084

6997136193

ایوان

ناصر فيض الهي

خ- امام خمینی انتهای خ 17 شهریور روبروی بیمارستان

www.ayvan.ilam-sabteahval.ir

33233007

33232986

084

6941731175

سیروان

علي كاظمي

خ 22 بهمن روبروی دامپزشکی

www.sirvan.ilam-sabteahval.ir

34723095

34723116

084

6955134471

زرین آباد

صباح رماوندی

پهله روبروی بخشداری

www.zarinabad.ilam-sabteahval.ir

33774260

33773544

084

 

موسیان

محمد شیخی

موسیان جنب پارک ملت

www.mosian.ilam-sabteahval.ir

33753695

33753087

084