فرایند ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی

فرايند ثبت نام و دريافت كارت هوشمند ملي

درخواست كارت هوشمند ملي توسط اداره پست و دفاتر پیشخوان ، صدور و تحويل كارت توسط اداره ثبت احوال

*ماده قانوني                          

*اقدامات اداره پست

*اقدامات اداره ثبت احوال

الف )ماده قانوني

به منظور  اخذ كارت هوشمند ملي بر اساس ماده 38قانون ثبت احوال و  با توجه به توافقات بعمل آمده درخواست و اقدامات اوليه توسط اداره پست و تحويل كارت ملي هوشمند به متقاضي توسط اداره ثبت احوال صورت مي پذيرد

ب) اقدامات اداره پست و دفاتر پیشخوان

-       مدارك مورد نياز

1-     اصل شناسنامه متقاضي

   2-كد پستي محل سكونت

    3- عكس تمام رخ كه توسط اداره پست گرفته مي شود

-4تهيه فيش بانكي برابر نرخ مصوب ساليانه 

-          نحوه مراجعه و دريافت كارت هوشمند ملي

1- پيش ثبت نام در سايت www.ncr.ir

2- استعلام و تائيد اطلاعات هويتي توسط پايگاه داده سازمان ثبت احوال كشور

3-نوبت گيري

4-مراجعه به دفتر پستي انتخابي و احراز هويت و تكميل ثبت نام

5-اخذ اطلاعات بيومتريك (شامل تصوير چهره و اثر انگشت )

ج)اقدامات اداره ثبت احوال

-تحويل كارت هوشمند ملي در اداره ثبت احوال با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت هوشمند ملي كاغذي در صورت وجود

د) توضيحات ضروري

-گامهاي مورد نياز براي تكميل فرآيند كارت هوشمند ملي

1-  پيش ثبت نام در سايت www.ncr.ir

2-  استعلام اطلاعات هويتي

3-نوبت گيري

4-تكميل ثبت نام

5-صدور كارت هوشمند ملي

6-تحويل كارت هوشمند ملي