فرایند تعویض شناسنامه

فرايند تعويض شناسنامه

 

 

·         مواد قانوني

·         مدارك مورد نياز

·         اقدامات دفاتر پيشخوان دولت

·         اقدامات اداره ثبت احوال

·         توضيحات ضروري

1-مواد قانوني :

مواد 1 ،35و 36 قانون ثبت احوال

2-مدارك مورد نياز :

1-2-ارائه 2قطعه عكس تمام رخ4*3در صورتيكه شناسنامه تعويضي فاقد عكس باشد ، عكس متقاضي  بايد  به تاييد نيروي انتظامي برسد.

 

2-2-تصوير شناسنامه متقاضي، شناسنامه همسر و فرزندان به همراه شماره ملي آنها.

3-2-تصوير عقد نامه ( در صورت تاهل متقاضي).

4-2-ارائه فيش بانكي واريزي به بانك برابر نرخ مصوب

3-اقدامات دفاتر پيشخوان دولت :

1-3-ارائه فرم درخواست تعويض  شناسنامه توسط مسئول خدمات هويت ملي دفتر پيشخوان و تكميل و امضاء آن توسط متقاضي و تاييد مدير فني دفتر پيشخوان 

2-3- اخذ مدارك احراز سمت و هويت درخواست دهنده و بررسي آن توسط مسئول دفتر

3-3-بررسي برگ درخواست صدور شناسنامه ، مدارك شناسايي و مستندات تعويض شناسنامه و تاييد آنها توسط مدير فني دفتر. 

4-3-ثبت درخواست دردفاتر مربوطه.

5-3-ارسال درخواست و مدارك به اداره ثبت احوال محل.

6-3-پس از صدور شناسنامه توسط ثبت احوال شناسنامه برابر مقررات به متقاضي تحويل ميگردد.

4 –اقدامات اداره ثبت احوال :

1-4-بررسي درخواست تعويض شناسنامه و مدارك ضميمه توسط رئيس و يا معاون اداره.

2-4-ارجاع درخواست به مامور صدور شناسنامه.

3-4-تطبيق مدارك با سامانه اطلاعات هويتي توسط مامور صدور شناسنامه.

4-4-داده آمايي اطلاعات درخواست در سامانه ، هم زمان با اسكن عكس.

5-4- تطبيق و چاپ شناسنامه.

6-4-كنترل ، امضاء و مهر شناسنامه توسط معاون اداره .

7-4-تحويل شناسنامه به مسئول دفتر پيشخوان دولت برابر مقررات.

5-توضيحات ضروري:

1-5-درصورت نقص درخواست و مدارك مورد نياز عين درخواست تعويض شناسنامه به دفتر پيشخوان اعاده ميگردد. 

2-5-چنانچه تغييراتي از قبيل تغيير نام يا نام خانوادگي داشته باشد، قبل از صدور شناسنامه در سامانه بايستي اعمال  گردد.