فرایند فقدان شناسنامه

فرايند فقدان شناسنامه

 

مواد قانوني

مدارك مورد نياز

اقدامات دفاتر پيشخوان دولت

اقدامات اداره ثبت احوال

توضيحات ضروري

1-      مواد قانوني :

 ماده 1 و35 و 36قانون ثبت احوال و تبصره هاي 1و2ماده 4 قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2-    مدارك مورد نياز:

1-2 - ارائه2 قطعه عكس 4*3 تمام رخ  در صورتيكه شناسنامه مفقودي فاقد عكس بوده عكس متقاضي بايد به تاييد نيروي انتظامي محل برسد.

2-2-تصوير شناسنامه متقاضي، همسر و فرزندان به همراه شماره ملي آنها.

3-2-تصوير عقد نامه (در صورت متاهل بودن متقاضي).

4-2-ارائه فيش بانكي واريزي به بانك برابر نرخ مصوب.

3-    اقدامات دفاتر پيشخوان خدمات دولت :

1-3-ارائه فرم درخواست صدورشناسنامه ناشي از فقدان توسط مسئول خدمات هويت ملي دفتر پيشخوان .وتكميل و امضاءآن توسط متقاضي وتاييد مدير فني دفتر پيشخوان.

2-3-اخذ مدارك احراز سمت و هويت درخواست دهنده و بررسي آن توسط مسئول دفتر.

3-3-بررسي برگ درخواست صدور شناسنامه ناشي از فقدان و تطبيق مدارك شناسايي متقاضي.

4-3-ثبت در خواست در دفاتر مربوطه.

5-3-ارسال درخواست و مدارك به اداره ثبت احوال محل

6-3- پس از صدور شناسنامه توسط ثبت احوال شناسنامه برابر مقررات به متقاضي تحويل ميگردد

4-    اقدامات اداره ثبت احوال :

1-4-بررسي درخواست صدور شناسنامه ناشي از فقدان توسط رئيس و يا معاون اداره .

2-4-ارجاع درخواست به مامور صدور شناسنامه.

3-4-تطبيق مدارك با سامانه اطلاعات هويتي توسط مامور صدور شناسنامه.

4-4داده آمايي اطلاعات درخواست در سامانه همزمان با اسكن عكس.

5-4-تطبيق و چاپ شناسنامه صادره.

6-4-كنترل ، امضاء و مهر شناسنامه توسط معاون اداره.

7-4- تحويل شناسنامه به مسئول دفتر پيشخوان دولت برابر مقررات. 

5-    توضيحات ضروري:

درصورت نقص درخواست و مدارك مورد نياز عين درخواست فقدان شناسنامه به دفتر پيشخوان اعاده ميگردد.

:p>

 

6-     صاحب واقعه که سن او از 18 سال به بالا باشد.

·         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

y'>·         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.