فرایند ثبت طلاق

فرايند ثبت طلاق

ثبت واقعه طلاق و ارسال اعلاميه طلاق به ثبت احوال

·         مواد قانوني استنادي : مواد 32،31،1 قانون ثبت احوال

·         مدارک مورد نياز جهت صدور اعلاميه طلاق و ثبت طلاق

·         توضيحات ضروري

1-  مواد قانوني

مستند به ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمي طلاق مکلفند هر 15 روز يکبار کليه وقايع ثبت شده در دفاتر خود را روي نمونه هاي مربوط تهيه و به ادارات ثبت احوال محل ارسال نمايند.

بر اساس بند د  ماده 1 قانون ثبت احوال ، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات از تکاليف ثبت احوال ميباشد که بر اين اساس دفاتر طلاق اعلاميه طلاق را از ادارات ثبت احوال تحويل و سپس وقايع طلاق صورت گرفته را مطابق اعلاميه طلاق در سه نسخه تنظيم و سپس هر سه نسخه را به انضمام رسيد پرداخت هزينه اعلاميه طلاق جهت نقل تحولات طلاق در ظهر اسناد زوجين در مهلت مقرر قانوني به ادارات ثبت احوال ارسال مينمايند.

2- مدارک مورد نياز جهت ثبت طلاق در دفاتر طلاق

- اعلاميه طلاق سفيد(توسط ادارات ثبت احوال در اختيار دفاتر طلاق قرار ميگيرد)

- اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي زوجين

- اصل عقدنامه

- ارائه دادنامه قطعيت طلاق از دادگاه

- - رسيد پرداخت هزينه متعلقه ثبت طلاق برابر نرخ مصوب قانوني

- حضور چهار نفر شاهد

1-2- مدارک مورد نياز جهت ثبت و نقل تحولات طلاق در اسناد سجلي

- اعلاميه طلاق تکميل شده واصله از دفاتر طلاق

- تصاوير شناسنامه زوجين

 

3  - توضيحات ضروري

 

·     مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال طلاقهايي که در دفاتر رسمي طلاق به ثبت نرسيده اند با ارائه اقرارنامه رسمي  در اسناد سجلي زوجين ثبت ميگردد.