فرایند ثبت ازدواج

فرايند ثبت ازدواج

ثبت واقعه ازدواج و ارسال اعلاميه ازدواج به ثبت احوال

 

·         مواد قانوني استنادي : مواد 32،31،1 قانون ثبت احوال

 

·         مدارک مورد نياز جهت صدور اعلاميه ازدواج و ثبت ازدواج

 

·         توضيحات ضروري

 

1-  مواد قانوني

 

مستند به ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمي ازدواج مکلفند هر 15 روز يکبار کليه وقايع ثبت شده در دفاتر خود را روي نمونه هاي مربوط تهيه و به ادارات ثبت احوال محل ارسال نمايند.

 

بر اساس بند د  ماده 1 قانون ثبت احوال ، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات از تکاليف ثبت احوال ميباشد که بر اين اساس دفاتر ازدواج اعلاميه ازدواج را از ادارات ثبت احوال تحويل و سپس وقايع ازدواج صورت گرفته را مطابق اعلاميه ازدواج در سه نسخه تنظيم و سپس هر سه نسخه را به انضمام رسيد پرداخت هزينه اعلاميه ازدواج جهت نقل تحولات ازدواج در ظهر اسناد زوجين در مهلت مقرر قانوني به ادارات ثبت احوال ارسال مينمايند.

 

2- مدارک مورد نياز جهت ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج

 

- اعلاميه ازدواج سفيد(توسط ادارات ثبت احوال در اختيار دفاتر ازدواج قرار ميگيرد)

 

- اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي عروس و داماد

 

- جواب آزمايش از آزمايشگاههاي معتبر دولتي در خصوص عدم اعتياد و عدم ابتلا به بيماريهاي آميزشي و مقاربتي و تالاسمي

 

- رسيد پرداخت هزينه متعلقه برابر نرخ مصوب قانوني

 

- حضور دو نفر شاهد

 

- در ازدواج اول اجازه ولي دختر و حضور وي در جلسه عقد و امضاء کردن اسناد وعقدنامه الزامي است.

 

- در صورت فوت پدر دختر ارائه گواهي فوت پدر الزامي است.

 

·         ثبت و نقل وقايع ازدواج

 

1-2- مدارک مورد نياز جهت ثبت و نقل تحولات ازدواج در اسناد سجلي

 

- اعلاميه ازدواج تکميل شده واصله از دفاتر ازدواج

 

- تصاوير شناسنامه زوجين

 

3       - توضيحات ضروري

 

·         مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواجهايي که در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده اند در صورت وجود شرايط سه گانه ذيل در اسناد سجلي زوجين ثبت ميگردد.

 

- ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت ازدواج

 

- در موقع تنظيم اقرارنامه سن زوج از 20 سال تمام و سن زوجه از 18 سال تمام کمتر نباشد.

 

 

- گواهي ادارت ثبت احوال محل صدور شناسنامه هاي زوجين مبني بر اينکه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد زوجيت ديگري نميباشند.