حذف نام ایلات و عشایر و مشاغل

متقاضی قانونی درخواست:

۱- متقاضیان حذف نام ایلات  و عشایر و نام حرف و مشاغل از نام خانوادگی خود  و مولی علیه

۲- وکیل ، قیم  یا  وصی

مدارک مورد نیاز :

اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی
ـ فرم درخواست تغییر نام خانوادگی حذف واژه از نام‌خانوادگی
ـ یک قطعه عکس جدید ( افراد بالای ۱۵ سال)

-مدارک مثبته جهت احراز سمت وکیل ، قیم یا وصی
- فیش بانکی به مبلغ پنجاه هزار ریال از طریق دستگاه pos

قوانین مورد عمل :

ماده ۴۰ قانون ثبت احوال و دستورالعمل اجرائی نام خانوادگی به شماره ۵۴/ش‌ع ـ ۵/۸/۱۳۸۰ و دستورالعملهای مربوط به حذف واژه ایلات و عشایر و مشاغل

مدت زمان انجام کار:

پس از وصل مجوز اداره کل

برای دریافت فرم تغییر نام خانوادگی اینجا کلیک کنید