تغییر نام خانوادگی از طریق پدر- جد پدری - فرزند - برادر و خواهر

متقاضی قانونی درخواست:

خودشخص متقاضی تغییرنام خانوادگی و یا  مولی علیه ، وکیل قانونی ـ  قیم

مدارک مورد نیاز

1.      اصل و تصویر شناسنامه  متقاضی

2.      اصل و تصویر شناسنامه   اجازه دهنده

3.      ـ فرم   درخواست  تغییر نام خانوادگی

4.      اجازه نامه

5.      فیش بانکی به مبلغ پنجاه هزار ریال از طریق دستگاه pos دریافت میشود

6.      مدارک مثبته جهت احراز سمت افراد  موضوع  بند ۲

مدت زمان انجام کار:

زیر ۱۸ سال در همان روز
بالای ۱۸ سال پس از وصول نظریه اداره کل

برای دریافت فرم تغییر نام خانوادگی اینجا کلیک کنید