معاونت امور اسناد هویتی

معاون امور اسناد هویتی

قباد هواسي

لیسانس علوم اجتماعي

کارشناس مسئول امور هویتی

احمد اقبالی

فوق دیپلم اداری-مالی

کارشناس مسئول 

رسول منصوري جمشيدي

لیسانس