چارت مدیرکل

عنوان پست ثابت سازمانی

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مدیر کل

منوچهر تیموری

فوق لیسانس مدیریت   

کارشناس هماهنگی وپیگیری

 

 

کارشناس روابط عمومی

معصومه جوهری

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی