معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال گفت آمار پایه و اساس سیاست های کلان نظام است و ثبت احوال بعنوان دستگاه مرجع و حاکمیتی یکی از زیر بنایی ترین دستگاه های اجرایی کشور در ثبت بموقع وقایع حیاتی در مهلت قانونی است

ادامه مطلب

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال گفت آمار پایه و اساس سیاست های کلان نظام است و ثبت احوال بعنوان دستگاه مرجع و حاکمیتی یکی از زیر بنایی ترین دستگاه های اجرایی کشور در ثبت بموقع وقایع حیاتی در مهلت قانونی است

ادامه مطلب

فرماندار شهرستان ایوان از عملکرد ثبت احوال ایوان تقدیر و تشکر نمودند  

ادامه مطلب

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال گفت آمار پایه و اساس سیاست های کلان نظام است و ثبت احوال بعنوان دستگاه مرجع و حاکمیتی یکی از زیر بنایی ترین دستگاه های اجرایی کشور در ثبت بموقع وقایع حیاتی در مهلت قانونی است

ادامه مطلب: معاون استاندار ایلام: سازمان ثبت احوال در زمره دستگاه هایی است که آمار و اطلاعات آن برای کشور...

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال گفت آمار پایه و اساس سیاست های کلان نظام است و ثبت احوال بعنوان دستگاه مرجع و حاکمیتی یکی از زیر بنایی ترین دستگاه های اجرایی کشور در ثبت بموقع وقایع حیاتی در مهلت قانونی است

ادامه مطلب: معاون استاندار ایلام: سازمان ثبت احوال در زمره دستگاه هایی است که آمار و اطلاعات آن برای کشور...

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ایلام جلسه شورای ثبت احوال شهرستان ایوان با حضور مدیرکل ثبت احوال ، فرماندار ایوان و جمعی از مدیران شهرستانی در محل اداره ثبت احوال شهرستان ایوان برگزار گردید

ادامه مطلب: جلسه شورای ثبت احوال شهرستان ایوان با حضور مدیرکل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ایلام جلسه شورای ثبت احوال شهرستان ایوان با حضور مدیرکل ثبت احوال ، فرماندار ایوان و جمعی از مدیران شهرستانی در محل اداره ثبت احوال شهرستان ایوان برگزار گردید

ادامه مطلب: جلسه شورای ثبت احوال شهرستان ایوان با حضور مدیرکل برگزار شد

صفحه1 از17

آمار سایت

بازدیدکنندگان
1
مطالب
63
وب لینک ها
9
نمایش تعداد مطالب
106536

پیوندهاجستجو

پیش بینی وضعیت هوا

معتدل

13°درجه

ilam

معتدل
رطوبت: ۹۴%
باد: غرب و ۱۲.۸۷ کیلومتر در ساعت
چهارشنبه ۱۲°درجه / ۲۱°درجه تا قسمتی ابری
پنج شنبه ۱۲°درجه / ۲۱°درجه اکثرا ابری
جمعه ۱۱°درجه / ۲۰°درجه باران سبک
شنبه ۹°درجه / ۲۰°درجه اکثرا ابری

نظرسنجی

آیا از سایت ما راضی بودید

بله - 100%
خیر - 0%

كل آرا: 1
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 13 دسامبر 1901 - 20:45

اطلاعات مشخصات

Application 0.001 seconds (+0.001); 0.53 MB (+0.53) - afterLoad
Application 1.106 seconds (+1.106); 3.67 MB (+3.13) - afterInitialise
Application 1.142 seconds (+0.035); 4.96 MB (+1.30) - afterRoute
Application 1.430 seconds (+0.289); 8.15 MB (+3.19) - afterDispatch
Application 7.002 seconds (+5.571); 13.65 MB (+5.50) - afterRender

حافظه استفاده شده

13.75 MB (14,418,960 Bytes)

30 پرس و جو ثبت شده

 1. SELECT `data`
    FROM `jos_session`
    WHERE `session_id` = 'rq6epd4d552afplpv0okcjbnc2'
 2. DELETE
    FROM `jos_session`
    WHERE `time` < 1406607707
 3. SELECT `session_id`
    FROM `jos_session`
    WHERE `session_id` = 'rq6epd4d552afplpv0okcjbnc2'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `jos_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('rq6epd4d552afplpv0okcjbnc2', 0, 1406608607)
 5. SELECT id, rules
    FROM `jos_viewlevels`
 6. SELECT a.rules
    FROM jos_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 7. SELECT b.rules
    FROM jos_assets AS a
    LEFT JOIN jos_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 8. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN jos_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN jos_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM jos_categories AS cat JOIN jos_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-29 04:36:47')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-29 04:36:47')
    ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC
    LIMIT 0, 4
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN jos_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN jos_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM jos_categories AS cat JOIN jos_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-29 04:36:47')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-29 04:36:47')
    ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC
 10. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM jos_categories as c
    LEFT JOIN jos_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM jos_categories AS cat JOIN jos_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=80
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, mm.menuid
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2014-07-29 04:36:47')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2014-07-29 04:36:47')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 435 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT template
    FROM jos_template_styles
    WHERE home = 1
    AND client_id = 0
 13. SELECT COUNT(id) AS count_users
    FROM jos_users
 14. SELECT COUNT(id) AS count_items
    FROM jos_content
    WHERE state = 1
 15. SELECT COUNT(id) AS count_links
    FROM jos_weblinks
    WHERE state = 1
 16. SELECT SUM(hits) AS count_hits
    FROM jos_content
    WHERE state = 1
 17. DELETE
    FROM `jos_session`
    WHERE `time` < 1406607713
 18. SELECT `session_id`
    FROM `jos_session`
    WHERE `session_id` = 'rq6epd4d552afplpv0okcjbnc2'
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT o.*, COUNT(v.id) AS hits, (SELECT COUNT(id)
    FROM `jos_acepolls_votes`
    WHERE poll_id=1) AS votes
    FROM `jos_acepolls_options` AS o
    LEFT JOIN `jos_acepolls_votes` AS v
    ON (o.id = v.option_id
    AND v.poll_id = 1)
    WHERE o.poll_id=1
    AND o.text <> ''
    GROUP BY o.id
    ORDER BY o.ordering
 20. SHOW FIELDS
    FROM jos_acepolls_polls
 21. SELECT *
    FROM jos_acepolls_polls
    WHERE `id` = '1'
 22. SELECT date
    FROM `jos_acepolls_votes`
    WHERE poll_id=1
    AND user_id=0
 23. SELECT ip
    FROM `jos_acepolls_votes`
    WHERE poll_id=1
    AND ip = '918866986'
 24. SELECT o.id, o.text, o.ordering
    FROM `jos_acepolls_options` AS o
    WHERE o.poll_id = 1
    AND o.text <> ''
    ORDER BY o.ordering
 25. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM jos_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_acepolls'
 26. DELETE
    FROM `jos_session`
    WHERE `time` < 1406607713
 27. SELECT `session_id`
    FROM `jos_session`
    WHERE `session_id` = 'rq6epd4d552afplpv0okcjbnc2'
    LIMIT 0, 1
 28. DELETE
    FROM `jos_session`
    WHERE `time` < 1406607713
 29. SELECT `session_id`
    FROM `jos_session`
    WHERE `session_id` = 'rq6epd4d552afplpv0okcjbnc2'
    LIMIT 0, 1
 30. UPDATE `jos_session`
    SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1406608607;s:18:\"session.timer.last\";i:1406608607;s:17:\"session.timer.now\";i:1406608607;s:22:\"session.client.browser\";s:39:\"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;i:1;}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"0cd631651120fa4ad25c4880d961b677\";}', `time` = 1406608613
    WHERE `session_id` = 'rq6epd4d552afplpv0okcjbnc2'

23 نوع پرس و جو ثبت شده

انتخاب جداول:
 1. 4 × SELECT `session_id` FROM `jos_session`
 2. 2 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN jos_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN jos_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN jos_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN jos_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN jos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM jos_categories AS cat JOIN jos_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 3. 1 × SELECT * FROM jos_acepolls_polls
 4. 1 × SELECT SUM(hits) AS count_hits FROM jos_content
 5. 1 × SELECT date FROM `jos_acepolls_votes`
 6. 1 × SELECT o.*, COUNT(v.id) AS hits, (SELECT COUNT(id) FROM `jos_acepolls_votes`
 7. 1 × SELECT ip FROM `jos_acepolls_votes`
 8. 1 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM jos_extensions
 9. 1 × SELECT o.id, o.text, o.ordering FROM `jos_acepolls_options` AS o
 10. 1 × SELECT COUNT(id) AS count_links FROM jos_weblinks
 11. 1 × SELECT COUNT(id) AS count_users FROM jos_user
 12. 1 × SELECT b.rules FROM jos_assets AS a LEFT JOIN jos_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 13. 1 × SELECT a.rules FROM jos_assets AS a
 14. 1 × SELECT id, rules FROM `jos_viewlevels
 15. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM jos_categories as c LEFT JOIN jos_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM jos_categories AS cat JOIN jos_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 16. 1 × SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, mm.menuid FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
 17. 1 × SELECT `data` FROM `jos_session`
 18. 1 × SELECT template FROM jos_template_styles
 19. 1 × SELECT COUNT(id) AS count_items FROM jos_content
سایر جداول:
 1. 4 × DELETE FROM `jos_session`
 2. 1 × UPDATE `jos_session` SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1406608607;s:18:\"session.timer.last\";i:1406608607;s:17:\"session.timer.now\";i:1406608607;s:22:\"session.client.browser\";s:39:\"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;i:1;}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"0cd631651120fa4ad25c4880d961b677\";}', `time` = 1406608613
 3. 1 × INSERT INTO `jos_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('rq6epd4d552afplpv0okcjbnc2', 0, 1406608607
 4. 1 × SHOW FIELDS FROM jos_acepolls_poll